Wednesday 10/14/2015
Thursday 10/15/2015
Friday 10/16/2015